Regulamin

Regulamin świadczenia usług serwisu społecznościowego Randkujemy.pl

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi serwisu społecznościowego “Randkujemy.pl” (zwany dalej: Regulaminem), stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Podmiotem świadczącym opisane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną jest Buen Media ul. Nowosądecka 58 lokal 15; 35-505 Rzeszów zwany dalej: Usługodawcą.

2. Podmiotem korzystającym z usługi świadczonej drogą elektroniczną na podstawie przedmiotowego Regulaminu może być wyłącznie osoba fizyczna która zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem jest pełnoletnia, tj. taka, która ukończyła lat 18, zwana dalej: Użytkownikiem.

3. Rejestracja Użytkownika w serwisie społecznościowym, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, równoznaczna jest oświadczeniem Użytkownika o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz nakłada na Użytkownika obowiązek przestrzegania zasad w tym Regulaminie określonych.

 

 § 2. Przedmiot usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługę dostępu do internetowego serwisu społecznościowego o nazwie „Randkujemy.pl”, zwanego dalej Serwisem. Serwis dostępny jest pod adresem internetowym http://www.randkujemy.pl. Usługa dostępu do Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu, zwaną dalej: Usługą.

2. Podstawową funkcją Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji o Użytkownikach, prowadzonego i utrzymywanego przez Usługodawcę, w celu umożliwienia w ten sposób nawiązywania znajomości pomiędzy Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z celem funkcjonowania Serwisu.

3. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawieranych przez Użytkowników w ich Profilach w Serwisie oraz efekty ich wykorzystania przez Użytkowników.

5. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

 

§ 3. Dane osobowe Użytkownika

 1. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Profilu Użytkownika, Użytkownik zapewnia i oświadcza tym samym, iż zapoznał się i zaakceptował w całości treść Regulaminu oraz, że wszelkie dane, w tym dane osobowe, które przekazuje Usługodawcy celem wykorzystania na potrzeby Serwisu, a nadto wyraża zgodę na posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej w celu wykonywania usług Serwisu oraz na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie, w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji lub później w związku z korzystaniem z Serwisu.

2. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) zgromadzonych w Bazie Profili jest Buen Media ul. Nowosądecka 58 lokal 15; 35-505 Rzeszów. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili. Żądanie usunięcia danych osobowych z Bazy Profili może oznaczać niemożliwość świadczenia przez Usługodawcę jego usług i w związku z tym niemożliwość korzystania z Serwisu.

3. Użytkownik aktywnie zgadza się, że działając w myśl artykułu 27 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych podaje niektóre tzw. dane wrażliwe jak w szczególności: stosunek do dzieci, stosunek do alkoholu i tytoniu, zawód, wykształcenie, data urodzenia, stan cywilny, budowa ciała, religia, upodobania seksualne, miejsce zamieszkania (miejscowość) dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie tych danych w jego Profilu w Serwisie.

4. Rejestracja Użytkownika do Serwisu i podanie przez niego danych osobowych (tj. danych umożliwiających jego identyfikację, takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu itp.) jest równoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie tych danych przez Usługodawcę dla celów Serwisu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe zawarte w Formularzu Opisowym, w tym niektóre tzw. dane wrażliwe, np. stosunek do alkoholu i tytoniu, religia, zawód, kryteria wyszukiwania partnera lub partnerki Użytkownicy, działając w myśl artykułu 27 ust. 2 pkt 8 ustawy, podają dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadzają na ujawnienie ich innym Użytkownikom i gościom serwisu w Profilu Użytkownika, Opisie, w wyniku wyszukiwania na stronie głównej Serwisu społecznościowego Randkujemy.pl oraz w Newsletterze Serwisu wysyłanym do Użytkowników e-mailem.

5. Usługodawca zapewnia, iż dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji Usługi. Dostęp do danych teleadresowych Użytkowników będą miały wyłącznie ściśle określone podmioty współpracujące z Usługodawcą w ramach prowadzenia Serwisu i wykonania Usługi, tj.: Usługodawca jako administrator danych osobowych. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek taki wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa lub decyzji upoważnionego organu administracji albo orzeczenia sądu. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych. Użytkownik może samodzielnie dokonywać zmian swoich danych w zakładce Serwisu pod nazwą Profil.

6. Kontakt między Użytkownikami ma formę anonimową, dopóki Użytkownicy dobrowolnie nie wyjawią swojej tożsamości. Nawiązanie kontaktu z innymi Użytkownikami Serwisu odbywa się poprzez wewnętrzną skrzynkę pocztową Serwisu,  nazwisko, e-mail i inne dane kontaktowe Użytkownika pozostają ukryte, chroniąc prywatność Użytkowników. Kontakt między Użytkownikami może odbywać się również poprzez komentarze, które Użytkownicy zamieszczają pod swoimi publikacjami.

7. Zdjęcia Użytkowników umieszczane w Serwisie w ramach profilu każdego Użytkownika są umieszczane na własną odpowiedzialność Użytkownika.

8. Imię umieszczane w Serwisie w ramach profilu Użytkownika jest umieszczane na własną odpowiedzialność.

 

§4. Rodzaje usług świadczonych w ramach Serwisu

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania na Profilach Użytkowników szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu fotografiach – składających się na pojecie Profilu Użytkownika, a także korzystania z szeregu innych usług Serwisu pozwalających na zawieranie znajomości między Użytkownikami, dzięki specjalnym kanałom komunikacji, przeszukiwaniu Bazy Profili według zadanych kryteriów, przeglądaniu Stron innych Użytkowników itp.

2. Przeglądanie zasobów Serwisu (Bazy Profili, Strony Użytkowników i inne) oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora. Administratorem jest Usługodawca lub osoba działająca w imieniu Usługodawcy bezpośrednio zarządzająca zasobami Serwisu.

3. W przypadku usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora, określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

4. Wszystkie odpłatne usługi w Serwisie świadczone są tylko na wyraźne zlecenie Użytkownika dokonywane poprzez ich aktywację przez Użytkownika.

5. Warunkiem uzyskania dostępu do usług Serwisu jest rejestracja, podczas której Użytkownik musi podać swój: login, adres e-mail i dowolnie wybrane hasło składające się z minimum sześciu znaków, płeć, płeć poszukiwanej osoby, oczekiwań względem poszukiwanej osoby, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość), województwo, imię (podając prawdziwe imię Użytkownik robi to na własną odpowiedzialność), zaakceptować niniejszy regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług związanych z korzystaniem z serwisu, zawierając tym samym z Serwisem umowę o Członkostwo Podstawowe, której integralną część stanowi niniejszy Regulamin.

6. Rejestrując się w Serwisie społecznościowym Randkujemy.pl, Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i oświadcza, że jest pełnoletni. Stosunek umowy o Członkostwo Podstawowe pomiędzy Serwisem i zarejestrowanym Użytkownikiem rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez Serwis rejestracji. Umowa o Członkostwo Podstawowe zostaje zawarta na czas nieoznaczony, a Użytkownik, który nie zawarł jednocześnie umowy o płatne członkostwo, może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie. Dla zawartej umowy mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu stanowiącego jej integralną część.

7. Płatne członkostwo oznacza zawarcie dodatkowej umowy pomiędzy Serwisem i zarejestrowanym Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Serwis zamówienia na płatne członkostwo.

8. Użytkownik potwierdza, że dane użyte przez niego podczas rejestracji oraz w momencie składania zamówienia na płatne członkostwo są prawdziwe.

9. Umowa o płatne członkostwo zostaje zawarta na czas określony. Czas trwania umowy o płatne członkostwo i związana z nim wysokość opłaty na rzecz Serwisu zostają wybrane przez Użytkownika w procesie składania zamówienia na płatne członkostwo.

 

§ 5. Warunki płatności

 1. Należna opłata musi zostać dokonana z góry za wybrany okres. Serwis ma prawo zawiesić świadczenie usług do momentu uzyskania całości należnej płatności za każdy okres trwania umowy o płatne członkostwo.

2. W razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Usługodawca może rozwiązać umowę z Użytkownikiem, bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie umowy staje się skuteczne z chwilą złożenia Użytkownikowi oświadczenia w tym zakresie i objawia się dla Użytkownika zablokowaniem Profilu Użytkownika w Serwisie.

3. Rozwiązanie umowy nie ogranicza uprawnień Usługodawcy do dochodzenia stosownego odszkodowania i/lub roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich.

4. Za równoznaczne z rozwiązaniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną traktowane będzie: a) usunięcie profilu przez Użytkownika z Serwisu. b) odwołanie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług związanych z korzystaniem z serwisu. c) odwołanie akceptacji regulaminu.

5. Usługodawca ma prawo wprowadzić do Serwisu inne płatne usługi jak: poradnictwo psychologiczne, coaching Użytkowników, organizację eventów, imprez, zorganizowanych wspólnych wyjazdów Użytkowników i inne. O odpłatności danej usługi, cenie i warunkach jej świadczenia Usługodawca zawsze będzie informował na łamach Serwisu w odpowiednich do tego miejscach ze względu na umieszczenie lub dostęp do danej usługi w Serwisie albo w miejscu, w którym możliwe jest jej zamówienie oraz za pomocą wysyłki listów email do Użytkowników informujących o nowej usłudze lub współpracy na korzystnych dla Użytkowników Randkujemy.pl warunkach z jednym z partnerów handlowych Serwisu.

6. Koszty poszczególnych usług, ich zakres i dostępne formy płatności są dodatkowo – niezależnie od informacji zamieszczonych w niniejszym Regulaminie – wyjaśniane na stronie Serwisu przed każdorazową próbą skorzystania z nich. Po zakończeniu procesu płatności, Użytkownik otrzymuje automatycznie, po zalogowaniu się w Serwisie, dostęp do płatnych usług, które opłacił. W przypadku trudności z przyporządkowaniem płatności klienta do usługi lub zwrotu wpłaty Użytkownikowi, Użytkownik zostanie obciążony kosztami manipulacyjnymi transakcji zwrotnej w wysokości co najmniej 5,00 zł

7. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu – zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości – może być w każdym czasie z ważnych przyczyn zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Usługodawcę, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi zawartymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.

8. Usługodawca będzie informował Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i jej przyczynach. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników.

 

§ 6. Dostęp do Usługi

1. Korzystanie z Usługi następuje poprzez stronę internetową Usługodawcy: http://www.randkujemy.pl, przy spełnieniu przez Użytkownika warunków technicznych określonych w § 7 Regulaminu. Ponadto użytkownik aby korzystać z Serwisu musi zaakceptować korzystanie przez jego przeglądarkę internetową z plików “cookies”, które zawierają informacje zapisywane przez serwer Serwisu na komputerze Użytkowników i które serwer może odczytać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera; brak akceptacji plików “cookies” powoduje niemożność korzystania z Serwisu

2. Wejście do Serwisu, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Usługi następuje po każdorazowym zalogowaniu się do tego Serwisu na uprzednio założony przez Użytkownika Profil, przy wykorzystaniu nazwy Użytkownika i jego indywidualnego hasła. Użytkownik winien dochować należytej staranności w celu zabezpieczenia i zapamiętania zarówno nazwy Użytkownika, jak i hasła, przy czym informacje o tych danych nie mogą być dostępne dla osób trzecich, aby uniemożliwić im dostęp do Usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia nazwy Użytkownika i hasła osobom trzecim. Niedozwolone jest udostępnianie przez Użytkownika danych umożliwiających zalogowanie się na Profil Użytkownika podmiotom trzecim. Cesja praw do Profilu Użytkownika na podmiot trzeci jest wyłączona i nie będzie uznana przez Usługodawcę.

3. Pierwsze logowanie do Serwisu wymaga przeprowadzenia procedury rejestracyjnej, zakończonej skutecznym założeniem Profilu Użytkownika.

4. Procedura rejestracji i aktywacji Profilu Użytkownika przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i stron Serwisu przy aktywnym udziale Użytkownika. Użytkownik wybiera dowolne hasło i login. Użytkownik podając swój adres e-mail w czasie rejestracji tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Usługodawcy w tym informacji dotyczących obecnych i przyszłych usług Usługodawcy i jego partnerów świadczonych za pośrednictwem Serwisu i informacji o bieżącej działalności Serwisu, Usługodawcy i jego partnerów.

5. Rejestracja dokonywana jest w następującej sekwencji: Użytkownik podaje swój login, adres e-mail, dowolnie wybrane hasło składające się z minimum sześciu znaków, płeć, płeć poszukiwanej osoby, oczekiwań względem poszukiwanej osoby, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość), imię, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W otrzymanym zwrotnie e-mailu klika na link do Serwisu weryfikując tym samym swój adres e-mail. Po wykonaniu tej czynności Profil Użytkownika zostanie automatycznie aktywowany.

6. Logowanie do Serwisu dokonywane jest poprzez okno „Zaloguj” i następuje poprzez podanie:

– w polu Login: adresu email lub loginu

– w polu Hasło: hasła

lub za pomocą aplikacji Randkujemy.pl Facebook (zasady korzystania z aplikacji na Facebook określa także Regulamin Facebook) po zatwierdzeniu przyciskiem „Zaloguj”.

7. Zalogowanie do Serwisu umożliwia swobodne korzystanie z zawartości Serwisu dostępnych bezpłatnie oraz z tych usług świadczonych przez Usługodawcę płatnie, do których dostęp Użytkownik wykupił. Szczegółowe informacje o obsłudze Serwisu i dostępnych funkcjonalnościach dostępne są także na stronie Serwisu pod zakładką O nas, Polityka Prywatności i FAQ.

8. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni swojego hasła lub loginu, możliwe jest ich przypomnienie przez Serwis, poprzez wykorzystanie funkcji „nie pamiętasz swojej nazwy użytkownika lub hasła?” na stronie „Zaloguj” w Serwisie.

9. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Profilu Użytkownika zakładanego podczas rejestracji zgodnie z procedurą, może zostać pozbawiona możliwości aktywacji Profilu Użytkownika, jeżeli ostateczna aktywacja nie zostanie dokonana w okresie pięciu dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Profilu Użytkownika.

10. Jedna osoba może mieć tylko jeden Profil Użytkownika w Serwisie.

 

§ 7. Warunki techniczne korzystania z Usługi

1. Warunkiem rejestracji do Serwisu, założenia Profilu Użytkownika oraz korzystania z Serwisu jest :

– dostęp Użytkownika do Internetu,

– posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

– posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej albo innej kompatybilnej przeglądarki,

– akceptacja przez przeglądarkę internetową plików “cookies”, które zawierają informacje zapisywane przez serwer Serwisu na komputerze Użytkowników i które serwer może odczytać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera; brak akceptacji plików “cookies” powoduje niemożność korzystania z Serwisu.

 

§ 8. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane lub publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, w szczególności za prawdziwość i rzetelność danych zawartych w profilach Użytkowników oraz za autentyczność danych dotyczących samych Użytkowników.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem Informacji pochodzących z Serwisu przez Użytkowników w świecie rzeczywistym i zaistniałe pomiędzy tymi Użytkownikami zdarzenia w tym za bezprawne wykorzystanie fotografii Użytkowników przez osoby trzecie bez zgody właściciela profilu i osoby fotografowanej. Serwis rekomenduje zachowanie środków ostrożności z osobami świeżo poznanymi m.in. przez spotykanie się w miejscach publicznych i ostrożne przekazywanie swoich danych umożliwiających ustalenie tożsamości, miejsca zamieszkania czy personaliów osób bliskich.

3. Z uwagi na subiektywną ocenę własnej osoby Użytkowników wypełniających Formularz Opisowy, Usługodawca nie gwarantuje, że wskazanie przez Serwis zgodności Profilów Użytkowników pary Użytkowników oznacza szansę na stworzenie długotrwałego związku.

4. Usługodawca, jako administrator Serwisu, dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Usługodawca dołoży starań, aby drobne usterki w funkcjonowaniu Serwisu nie wpływające na dostęp do Serwisu i możliwość logowania na Profil Użytkownika oraz wysyłania wiadomości do osób, z którymi Użytkownik prowadził już korespondencję, zostały usunięte w ciągu 7 dni od dnia ich wykrycia.

5. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że pliki “cookies”, przy wykorzystaniu nieprawidłowej konfiguracji przeglądarki internetowej, mogą zostać odczytane nie tylko przez serwer internetowy Serwisu, lecz także przez inne urządzenia, serwery i osoby działające w sieci Internet za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez nieuprawnione osoby trzecie.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość funkcjonowania Serwisu w urządzeniach mobilnych

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkownika cudzych praw, w tym praw autorskich, lub dóbr osobistych.

9. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu następuje w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi. Nie wyłącza to jednak w pełni zagrożenia bezprawnego zapoznania się z danymi Użytkowników przez podmioty nieupoważnione (np. hakerów), za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 9. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca dołoży starań aby zapewnić dostęp do Usługi w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem:

– okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci z których korzysta Usługodawca lub Użytkownik,

– okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechania działania podmiotów osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej),

– okresów konserwacji sprzętu i oprogramowania, nie więcej jednak niż łącznie 48 godzin miesięcznie.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego – całkowitego lub częściowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu w celu jego ulepszenia, naprawy, dodawania nowych usług lub przeprowadzania konserwacji, bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o tym fakcie Użytkowników.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres działania siły wyższej.

4. Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane przez Usługodawcę co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany lub poszerzany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie. Użytkownicy, którzy opłacili daną płatną usługę, będą mogli korzystać z niej w znanym im zakresie do czasu upłynięcia ich abonamentu.

5. Usługodawca ma prawo blokować lub usuwać profile Użytkowników z Serwisu, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu w przypadkach wskazanych w Regulaminie, a w szczególności, jeżeli Użytkownik dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Użytkowników, uzasadnionego interesu Usługodawcy albo podmiotów trzecich.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania stałych lub czasowych bonifikat lub promocji w zakresie odpłatności lub stawek opłat za poszczególne lub wszystkie płatne usługi Serwisu, o ile takie będą świadczone.

7. Usługodawca zastrzega sobie w każdym przypadku prawo – z uwagi na ochronę interesów innych Użytkowników Serwisu – do decydowania o publikacji profilu Użytkownika w Serwisie. Użytkownik zobowiązuje się do wypełnienia Formularzu Opisowego zgodnie z prawdą odpowiadając na pytania w formularzu zgodnie z ich treścią. W przypadku zamieszczenia wpisów nie wnoszących nowych informacji o użytkowniku (tzw. wpisów bez treści np: “jestem jaki jestem, odpowiem na pytania na spotkaniu”) lub w przypadku zamieszczenia sformułowań lekceważących innych Użytkowników lub godzących w dobre imię Serwisu Usługodawca ma prawo odmowy publikacji profilu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub usuwania jakichkolwiek informacji przekazywanych przez Użytkowników lub odmowy ich opublikowania, jeżeli treść takich informacji naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego lub dobre imię Usługodawcy.

 

§ 10. Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Każdy Użytkownik obowiązany jest znać treść Regulaminu i przestrzegać wszystkich zasad w nim określonych.

2. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać w Serwisie treści:

a. niezgodnych z prawem (bezprawnych), w tym propagujących alkohol lub środki odurzające lub narkotyki,

b. nawołujących do dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, obrażające inne narodowości, religie i rasy ludzkie w tym nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub ze względu na bezwyznaniowość, faszysujących

c. o charakterze wulgarnym, obraźliwym, nieprzyzwoitym lub w inny sposób kontrowersyjnych, a także powszechnie uznanych za niecenzuralne,

d. naruszających dobra osobiste lub prawa podmiotowe innych osób lub podmiotów, w tym obrażające osoby publiczne,

e. wypełniających znamiona czynu karalnego w tym wykorzenia, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

f. naruszających prawa innych osób, w tym prawa autorskie,

g. zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności niezgodnej z prawem.

3. Użytkownik odpowiada za prawdziwość danych, które umieszcza o sobie w Serwidzie. Użytkownikowi nie wolno zakładać i utrzymywać w Serwisie więcej niż jednego własnego profilu. Ujawnienie nieprawdziwości tych danych lub faktu kilku tożsamości – kilku profilów, rodzić będzie skutki cywilno-prawne i będzie skutkowało usunięciem profilu Użytkownika z Serwisu.

4. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał Serwisu do celów komercyjnych w tym zamieszczał linków do stron internetowych, serwisów i portalów.

5. Użytkownik nie ma prawa podejmować żadnych działań, które polegałyby na szkodzeniu wizerunkowi Serwisu i jego Użytkowników albo, które naruszałyby dobra, w tym dobre imię i renomę Usługodawcy, naruszałby markę Serwisu lub godziły w dobra innych Użytkowników. Usługodawca ma prawo do wstrzymania publikacji zdjęć Użytkowników, które godzą w te dobra. Zdjęcia umieszczane przy profilu powinny oddawać wiernie rysy wyglądu Użytkownika. Zaleca się jako zdjęcie główne dodanie do profilu portretu. Zdjęcia, których Serwis może nie akceptować, to takie, gdzie nie widać całej twarzy Użytkownika, zdjęcia z oddali, gdzie lekko tylko widać zarys sylwetki, zdjęcia w okularach przeciwsłonecznych, zdjęcia typu kreskówki, sławne postaci, dzieci (osoby niepełnoletnie), zwierzęta, osoby trzecie, zdjęcia grupowe, zdjęcia niewyraźne, zaciemnione, z nałożonymi filtrami, które utrudnią rozpoznanie osoby fotografowanej, źle oświetlone, poruszone. Usługodawca może dowolnie decydować w sprawie umieszczania zdjęć przedstawiających alkohol, produkty, których markę można rozpoznać, zdjęć ukazujących nagość wykraczającą poza ogólnie uznaną normę oraz takich, na których Użytkownik sprawia wrażenie bycia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Na życzenie użytkownika możliwa jest weryfikacja zdjęcia przez Usługodawcę, fakt ten zostaje odnotowany na zdjęciu Użytkownika, który widnieje wtedy jako Zweryfikowany.

6. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy dane osobowe innych Użytkowników, które zostały mu ujawnione w wyniku rozpoczętej znajomości. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast usunąć swój profil w Serwisie (w  tym celu należy wysłać wiadomość do administracji serwisu (kontakt@randkujemy.pl) z informacją o takim zamiarze), jeżeli w wyniku rozpoczętej nowej znajomości lub z innych powodów nie życzy sobie dalszych kontaktów z innymi Użytkownikami Serwisu. Usunięcie profilu nie gwarantuje braku kontaktów od innych użytkowników jeżeli Użytkownik przekazał im swoje dane w tym takie jak adres korespondencyjny lub zamieszkania, adres e-mail, telefon itp.

7. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego zapisywania swojej korespondencji na własnych nośnikach.

8. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie szkodliwie, bezprawnie lub wbrew woli innego Użytkownika wykorzystywał Serwisu, a w szczególności, że:

a. nie będzie rozpowszechniał za jego pośrednictwem informacji niezgodnych z prawem, w tym nie będzie umieszczał zdjęć ani treści pornograficznych lub obscenicznych,

b. nie będzie nikogo obrażał, poniżał lub lżył,

c. nie będzie molestował, szykanował, nękał, niepokoił innych Użytkowników ani w żaden inny szkodliwy sposób wykorzystywał danych Użytkowników, z którymi wszedł w kontakt,

d. nie będzie rozpowszechniał wirusów komputerowych ani innych szkodliwych programów, nie będzie wysyłał e-maili typu „łańcuszki szczęścia” lub próśb o wsparcie lub pomoc dla siebie lub jakiejkolwiek innej osoby, wiadomości typu spam i programów mogących zakłócić prace Serwisu jak również komputerów innych Użytkowników,,

e. nie będzie rozpowszechniał danych chronionych prawem autorskim, chyba, że posiada w tym celu odpowiednie zezwolenia,

f. nie będzie wykorzystywał Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i w jakikolwiek sposób utrudniał kontaktu innych Użytkowników z innymi Użytkownikami lub Usługodawcą,

g. nie będzie używał danych zawartych w korespondencji innych Użytkowników w szczególności w celach komercyjnych np. w celu sprzedaży lub reklamy jakichkolwiek dóbr lub usług,

h. w profilu (Opis i zdjęcia) i w swojej komunikacji w Serwisie nie będzie używał do opisania siebie nazwisk, imion, telefonów, faksów, adresów stron internetowych, numerów komunikatorów, adresów e-mail, o ile inny Użytkownik o to wyraźnie nie poprosi w korespondencji a Użytkownik nie wyrazi na to zgody,

i. nie będzie manifestował swoich poglądów politycznych, ustrojowych lub społecznych.

9. Każdy Użytkownik ma obowiązek zawiadomienia Usługodawcy o dostrzeżonych naruszeniach Regulaminu przez innych Użytkowników.

10. Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Serwisie poprzez usunięcie swojego profilu oraz zażądać od Usługodawcy usunięcia jego danych ze wszystkich baz danych. W tym celu należy wysłać wiadomość do administratora serwisu (kontakt@randkujemy.pl) z informacją o tym fakcie. Powyższe skutkować będzie usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku z wszelkich miejsc w Serwisie, jak i z serwera (serwerów), na którym przechowywane są jego dane, z tym zastrzeżeniem, że Usługodawca może zachować dane Użytkownika, w takim zakresie i przez taki okres czasu, w jakim jest to prawem dozwolone, w celu ostatecznego wywiązania się ze zobowiązań powstałych między Użytkownikiem a Usługodawcą w związku z udziałem Użytkownika w Serwisie.

11. Usunięcie profilu Użytkownika może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych odpłatnych usług Serwisu wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie profilu Użytkownika w Serwisie.

12. Po zakończeniu okresu płatnego członkostwa status Użytkownika zostaje automatycznie przekształcony w bezpłatne Członkostwo Podstawowe (ze związanym z tym ograniczonym zakresem korzystania z usług).

 

§ 11. Blokada i usunięcie Profilu użytkownika (konta).

1. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Usługodawca może zablokować Profil Użytkownika lub poszczególne usługi Serwisu (np. Stronę Użytkownika lub możliwość dokonywania komentarzy do zdjęć, profilów innych Użytkowników i inne) wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Usługodawca odblokuje Profil Użytkownika lub inne zablokowane usługi, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Usługodawce jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Usługodawcę, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

2. Profil użytkownika może ponadto zostać usunięty przez Usługodawcę, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Profilu Użytkownika z Bazy Profili oraz danych zapisanych na Profilu Użytkownika, jeżeli Usługodawca stwierdzi, iż:

a. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;

b. Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 6 miesięcy od ostatniego zalogowania;

c. Profil Użytkownika nie zawiera minimalnej ilości danych lub informacji wymaganych do aktywowania Strony Użytkownika przez okres 6 miesięcy. Zakres minimalnej ilości danych Profilu wskazany jest na stronie rejestracji poprzez oznaczenie symbolem “wymagane”, ze stosowną informacją w tym zakresie;

d. Użytkownik posiada więcej niż jeden Profil Użytkownika – w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Profile Użytkownika;

e. Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Usługodawca w Regulaminie;

f. Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Profilu Użytkownika lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Usługodawcę, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania;

g. Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

 

§ 12. Własność intelektualna Usługodawcy

1. Serwis społecznościowy o nazwie www.Randkujemy.pl jest własnością Usługodawcy. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z Usługi oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie o cechach utworu i pochodzące od Usługodawcy, są jego wyłączną własnością intelektualną Usługodawcy lub Usługodawca posiada stosowne licencje do korzystania z nich.

2. Użytkownik może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie w granicach określonych przez Regulamin na własne potrzeby. W konsekwencji Użytkownik nie ma w szczególności prawa do:

– tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu Serwisu Usługodawcy,

– rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części informacji pobranych z serwera i Serwisu, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,

– udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim,

– dekompilacji, deasemblacji lub innego uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania na serwerze Usługodawcy,

– nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie (lub na serwerze Usługodawcy),

– utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych legalnie z Serwisu lub serwera Usługodawcy, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.

3. Każde naruszenie praw autorskich Usługodawcy lub osób trzecich przez Użytkownika spowoduje odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zmianami).

 

§ 13. Koszty Użytkownika

1. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość celem skorzystania z Usługi ponosi Użytkownik, zgodnie z treścią umowy zawartej przez niego z podmiotem udostępniającym taki środek komunikowania się, w szczególności są to koszty transmisji danych lub dostępu do Internetu.

2. Za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Usługodawca nie pobiera opłat, za wyjątkiem usług, które są wyraźnie oznaczone jako płatne.

 

§ 14. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje związane z wykonywaniem przez Usługodawcę Usługi. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@randkujemy.pl. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wykonywania Usługi przez Usługodawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

2. Z zakresu reklamacji wyłączone są następujące wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, a wynikające:

– z błędów lub pomyłek Użytkownika

– z nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych,

– działalności podmiotów trzecich, za których działania Usługodawca nie odpowiada.

3. Zgłoszenie reklamacyjne winno określać dane Użytkownika umożliwiające Usługodawcy zwrotny kontakt z Użytkownikiem oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów nie będą uznane za reklamację i nie zostaną rozpoznane.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, chyba, że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Usługodawca zwróci się do Użytkownika z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie od daty otrzymania stosownych uzupełnień od Użytkownika.

5. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 6, Usługodawca informuje o tym Użytkownika, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

 

§ 15. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ceny za dostęp do wybranego członkostwa. Nie dotyczy to cen usług opłaconych z góry za dany okres.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.Randkujemy.pl. Usługodawca ma prawo wprowadzać zmiany w treści niniejszego Regulaminu. O fakcie planowanej zmiany Regulaminu Użytkownicy będą poinformowani drogą e-mailową lub na stronie Serwisu. Po upływie 14 dni od opublikowania informacji o planowanej zmianie Regulaminu, zmiana wchodzi w życie. O ile Użytkownik po umożliwieniu mu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami w terminie 14 dni od opublikowania zmiany nie wypowiedział umowy poprzez usunięcie Profilu Użytkownika w Serwisie, Regulamin w nowej wersji jest dla niego więżący.

4. Każdy Użytkownik ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony Serwisu i zapisać go na własnym nośniku.

5. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień.

6. W sprawach spornych Strony (Usługodawca i Użytkownik) zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie niemożności osiągnięcia konsensusu w terminie 30 dni od dnia ujawnienia sporu i wezwania (e-mailem lub na piśmie) drugiej Strony do spełnienia żądania innej Strony, po upływie 30 dni od tego wezwania spór zostanie poddany do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny w Polsce, zgodnie z polskim prawem.

ZALOGUJ SIĘ DO SWOJEGO KONTA STWÓRZ NOWE KONTO

 
×
STWÓRZ KONTO MASZ JUŻ KONTO ?

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Idź do góry

People Who Like Thisx

Loading...